Każdy, kto podejmuje decyzję o otworzeniu własnej firmy staje przed decyzją, jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrać. Przedsiębiorcy rozpoczynając prowadzenie własnego biznesu najczęściej decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEiDG), głównie ze względu na niskie koszty związane z jej założeniem, możliwością korzystania z uproszczonej księgowości i tym samym tańszej obsługi księgowej, kosztem jednak ponoszenia odpowiedzialności za zaciągane zobowiązania w ramach prowadzonego biznesu całym swoim majątkiem, także tym osobistym.

W sytuacji, gdy prowadzona firma zaczyna się rozrastać, obroty rosną z miesiąca na miesiąc, a przedsiębiorca zatrudnia coraz więcej pracowników, warto zastanowić się nad zmianą formy prawnej prowadzonej działalności. 

 

Przekształcenie umożliwia zachowanie historii biznesowej

Wielu przedsiębiorców zamyka lub zawiesza wówczas prowadzoną jednoosobową działalność gospodarczą i zakłada spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zaczynając prowadzenie biznesu od nowa.

Od nowa, albowiem nowo założona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością choć może świadczyć usługi tożsame z tymi jakie były świadczone przez przedsiębiorcę w formie jednoosobowej działalności to nie przejmuje ona dotychczasowej  historii biznesowej przedsiębiorcy. 

W przypadku, gdy przedsiębiorca chce zachować dotychczasową historię biznesową, warto dokonać przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, albowiem w takim przypadku możliwe jest kontynuowanie dotychczasowej działalności gospodarczej pod nową formą prawną.

 

Przekształcenie umożliwia ograniczenie osobistej odpowiedzialności za zobowiązania

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność za zobowiązania prowadzonej firmy całym swoim majątkiem, także tym osobistym. W przypadku, gdy skala zaciąganych zobowiązań w prowadzonej działalności zwiększa się, zwiększa się również ryzyko przedsiębiorcy, ze względu na wspomniane zasady, na jakich ponosi on odpowiedzialność w przypadku tej formy prowadzenia biznesu. 

Po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorca jako wspólnik tej spółki nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma bowiem osobowość prawną i sama we własnym imieniu zaciąga zobowiązania i odpowiada za nie. 

W tym miejscu należy podkreślić, że wyjątek od tej zasady stanowi okres 3 lat po rejestracji przekształcenia. W tym czasie przedsiębiorca ponosi wraz ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialność solidarną za zobowiązania jednoosobowego przedsiębiorcy powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, liczony od dnia przekształcenia.

Z chwilą przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. majątek przedsiębiorstwa staje się odrębnym majątkiem od majątku osobistego wspólnika. Jest to istotne chociażby ze względu na zaciągnięcie kredytu, czy powstanie długu, w takim przypadku zobowiązaniami nie zostanie obciążony majątek osobisty wspólnika, jego dom, czy samochód.

O tym jak przedsiębiorca odpowiada swoje zobowiązania przeczytasz tutaj.

 

Przekształcenie umożliwia rezygnację z opłacania składek ZUS

W przypadku, gdyby do przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dołączy drugi wspólnik, wówczas wspólnicy nie są zobowiązani do opłacania składek ZUS. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy w spółce występuje więcej niż jeden wspólnik. Warto zatem rozważyć założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będzie występować dwóch wspólników. Drugi wspólnik, może dołączyć do przekształconej spółki nawet następnego dnia po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców KRS nowej formy prawnej.

Należy jednak pamiętać, że przekazanie symbolicznego 1 % udziałów w spółce przekształconej może być kwestionowane przez ZUS i finalnie uznane za działanie mające na celu obejście prawa, dlatego warto rozważyć większe zaangażowanie drugiego wspólnika w sprawy spółki np. na poziomie pomiędzy 10 a 20 %.

Gdyby jednak jednoosobowy przedsiębiorca po przekształceniu w spółkę z o.o. nadal chciał samodzielnie w niej występować, to z prawnego punktu widzenia jest to jak najbardziej dopuszczalne, jednakże obowiązek zapłaty składek ZUS nadal będzie istnieć i to w pełnej wysokości.

 

Przekształcenie umożliwia łatwiejsze zbycie prowadzonej firmy i ułatwia kwestie dziedziczenia

Po dokonaniu przekształcenia działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przedmiotem zbycia są udziały w przekształconej spółce. Dzięki temu na nabywcę udziałów jako wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przechodzą prawa i obowiązki związane z prowadzoną działalnością z chwilą podpisania umowy sprzedaży udziałów.

Firmy prowadzone w formie jednoosobowej działalności bardzo często są firmami rodzinnymi, niekiedy prowadzonymi przez sędziwego nestora rodu. Przedsiębiorcy tacy powinni zawczasu pomyśleć o tym jak zabezpieczyć prowadzoną firmę i przy okazji rodzinę na wypadek śmierci, jest to niezwykle ważne dla stabilności rozwoju firmy.

W sytuacji, gdy umiera jednoosobowy przedsiębiorca powstaje bardzo często problem. Przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej przewidują obecnie instytucję zarządcy sukcesyjnego, którego może powołać jednoosobowy przedsiębiorca jeszcze za życia, bądź którego powołują spadkobiercy po śmierci przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że ustawa nie działa automatycznie, trzeba dokonać wyboru właściwych osób, które będą pełnić funkcję zarządcy sukcesyjnego czyli nadzór nad przedsiębiorstwem do momentu ustalenia spadkobierców.

W życiu jednak, jak wiemy, bywa bardzo różnie. Spadkobiercy bardzo często są skłóceni i trudno im dojść do porozumienia. Brak ich porozumienia może natomiast wpłynąć na kwestię powołania wspomnianego zarządcy sukcesyjnego i spowodować paraliż prowadzonej dotychczas firmy. A w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po śmierci jej wspólnika, spółka zasadniczo może nadal funkcjonować, albowiem w takim przypadku jedynie udziały zmarłego wspólnika wchodzą w skład masy spadkowej. 

 

Przekształcenie zwiększa prestiż biznesowy i możliwość pozyskania zewnętrznego kapitału

Jednoosobowe działalności na tle spółek z ograniczoną odpowiedzialnością postrzegane są przez klientów i kontrahentów biznesowych zazwyczaj jako mniejsze i mniej stabilne formy prowadzenia biznesu. Może to znacząco utrudniać pozyskanie tego rodzaju firmom dużych kontraktów czy wzięcie udziału w w dużym przetargu.

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zmienia ten stan, a także pozwala na pozyskiwanie kapitału zewnętrznego, na przykład poprzez przystąpienie do spółki nowego wspólnika, który wniesie do spółki wkład pozwalający finansować jej kolejne przedsięwzięcia. Zyski są wówczas obopólne Spółka zyskuje finansowanie bez konieczności zaciągania kredytu bankowego, a inwestor czerpie zyski z działalności prowadzonej przez Spółkę.

 

Przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, warto zatem dokonać gdy firma rozrasta się, przede wszystkim ze względu na możliwość zminimalizowania ryzyka, jakie wiąże się z prowadzeniem działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, możliwość zachowania dotychczasowej historii biznesowej.

 

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w  prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek, a także prawie reklamy i marketingu oraz prawie pracy.

 

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i chcesz się dowiedzieć, czy warto przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a może szukasz wsparcia adwokata, który poprowadzi cały proces za Ciebie – skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

 

najnowsze wpisy