Działalność gospodarczą można prowadzić w wielu różnych formach, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki osobowej czy kapitałowej. Od tego jaką formę prowadzenia działalności wybierzemy zależy następnie nasza odpowiedzialność majątkowa.

Obecnie na polskim rynku najwięcej osób prowadzi firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego artykułu dowiesz się jakie różnice w odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania występują w przypadku tych dwóch najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarówno osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność, jak i spółka ponoszą odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania, ale różnica w ich odpowiedzialności jest znacząca.


Zakładając jednoosobową działalność gospodarczej należy liczyć się z tym, że tę formę prowadzenia działalności cechuje pełna odpowiedzialność za zobowiązania firmy.

Oznacza to tyle, że indywidualny przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania prowadzonej przez siebie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej całym swoim majątkiem, zarówno tym „firmowym” (np. wyposażenie, samochód),  jak i osobistym (np. mieszkanie). Nie ma przy tym znaczenia, czy przedmioty te zostały nabyte przed, w trakcie czy też po zakończeniu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ponadto, gdy przedsiębiorca jednoosobowy pozostaje w związku małżeńskim w ustroju ustawowej wspólności majątkowej (przy braku rozdzielności majątkowej między małżonkami), odpowiedzialność za długi takiego przedsiębiorcy może ponieść również współmałżonek przedsiębiorcy, albowiem odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorcy rozciąga się również na małżonka przedsiębiorcy (z wyłączeniem jego majątku osobistego).


W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi sama spółka jako wyodrębniony, niezależny podmiot praw i obowiązków, posiadający osobowość prawną. Wspólnicy takiej spółki, co do zasady, nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą natomiast ponosić członkowie zarządu takiej spółki w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Należy jednak zaznaczyć, że odpowiedzialność członków zarządu nie jest absolutna. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę.


Dzieje się tak w sytuacji, gdy członek zarządu wykaże, że:

1. w odpowiednim czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub

2. w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu albo

3. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy albo

4. pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w
przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być także jednoosobowa, dzięki czemu jedna osoba może prowadzić działalność samodzielnie, co pod względem osobowym daje rezultat podobny do jednoosobowej działalności gospodarczej, z tą tylko istotną różnicą, że w takim przypadku może ona korzystać z dobrodziejstwa ograniczonej odpowiedzialności majątkiem osobistym.

Zakładając firmę, warto więc zastanowić się jak zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem biznesu, poprzez wybranie odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie reklamy i marketingu oraz prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek.

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy