Wybierasz się na rozmowę kwalifikacyjną i zastanawiasz się o co może zapytać przyszły pracodawca? Czy trzeba odpowiadać na pytania pracodawcy dotyczące strefy prywatnej oraz jakie będą konsekwencje  odmowy udzielenia odpowiedzi na takie pytania?

Sprawdź o co pracodawca może pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kodeks pracy pracy wymienia wprost katalog informacji, jakich przyszły pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Od 4 maja 2019 r. obowiązuje znowelizowany art. 22Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych:

1. imienia (imion) i nazwiska,

2. daty urodzenia,

3. danych kontaktowych wskazanych przez kandydata,

4. danych dotyczących wykształcenia,

5. kwalifikacji zawodowych,

6. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Nie każdy stosunek pracy jednak uzasadnia gromadzenie informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych czy przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Z tego względu podania tego rodzaju danych przyszły pracodawca może żądać tylko, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Oznacza to tyle, że znowelizowane przepisy nakładają na pracodawców konieczność oceny, jakich danych, można wymagać od kandydata do pracy, na konkretnym stanowisku.

Pracodawca, gdy wymaga tego charakter stanowiska pracy może zapytać kandydata również o inne kwestie jak np. o posiadanie obywatelstwa polskiego czy uprzednią karalność. Należy jednak pamiętać, że żądanie przez pracodawcę podania tego rodzaju danych musi być zawsze uzasadnione przez przepisy prawa.

Dla przykładu pytanie o obywatelstwo jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy obowiązek podania tej informacji jest niezbędny do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a mianowicie obowiązku zatrudnienia osoby posiadającej obywatelstwo polskie (art. 221 § 4 KP).

Pracodawca zatem nie może pytać o wszystko, a w szczególności nie może pytać kandydata o stan cywilny kandydata, posiadane dzieci, bądź też chęci ich posiadania w przyszłości, orientację seksualną, poglądy polityczne, wyznanie, przynależność do związków, pochodzenie rasowego lub etnicznego, stan zdrowia czy nawet adres zamieszkania. Kobieta, która podejmuje starania o zatrudnienie nie jest także obowiązana do ujawniania potencjalnemu pracodawcy faktu pozostawania w ciąży, jeżeli praca, jaką zamierza podjąć, nie jest niedozwolona z uwagi na ochronę macierzyństwa.

W sytuacji, gdy pracodawca, podczas rozmowy kwalifikacyjnej zada pytanie dotyczące sfery prywatnej, osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na takie pytanie. Warto wówczas uprzejmie wskazać, z jakich względów odpowiedź nie zostanie udzielona.

Natomiast, gdyby pytanie zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej miało charakter dyskryminujący np. dotyczyłoby orientacji seksualnej osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wówczas można wystąpić również z roszczeniem odszkodowawczym do sądu, albowiem zadanie pytania wkraczającego w sferę prywatności może być podstawą do domagania się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie reklamy i marketingu oraz prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek.

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy