Wielu przedsiębiorców zwraca się do mnie z zapytaniem, czy w związku z tym, że otrzymali pożyczkę z PUP to muszą składać wniosek o jej umorzenie? słyszeli bowiem, że Tarcza Antykryzysowa 4 zmieniła zasady i już nie trzeba tego robić. Chcą pomóc przedsiębiorcom, przeprowadziłam analizę przepisów i odpowiedź brzmi:

TAK, nie trzeba składać wniosku o umorzenie pożyczki 5.000 zł z PUP.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. wprowadziła bowiem zmiany w art 15 zza ust. 7 w Tarczy Antykryzysowej.

 

Brzmienie przepisu Art. 15zzd ust. 7 Tarczy Antykryzysowej:

 

przed nowelizacją, przepis ten brzmiał następująco:

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

po nowelizacji, brzmi on tak:

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Z powyższego porównania jednoznacznie wynika, że ustawodawca usunął wymóg złożenia wniosku o umorzenie pożyczki. Obecnie jedynym wymogiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Potwierdzenie powyższego znajdziemy także na stronie praca.gov.pl, gdzie znajdziemy odpowiedź na pytanie czy pożyczka może być umorzona:

 

„Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy„.

 

Oznacza, to, że wniosku o umorzenie nie składamy, a Urząd Pracy sam sprawdzi w CEiDG lub KRS czy przedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę 5.000 zł  spełnił warunki do jej umorzenia.

 

Czy wszystkich przedsiębiorców, którzy zaciągnęli pożyczki 5.000 zł z PUP obowiązują znowelizowane przepisy?

 

Znowelizowane przepisy dotyczą przedsiębiorców, którzy :

  • otrzymali pożyczkę po wejściu w życie nowelizacji,
  • otrzymali pożyczkę przed wejściem w życie nowelizacji,
  • a także tych którzy złożyli wniosek o pożyczkę przed nowelizacja przepisów, a otrzymali ją po ich nowelizacji.

 

Powyższe wynika jednoznacznie z art. 97 ww. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, który stanowi:

 

Art.  97.  [Zasady stosowania nowej regulacji w zakresie pożyczek ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy]

1.  Do pożyczek, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  Wnioski o udzielenie pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, złożone przez mikroprzedsiębiorców przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nierozpatrzone do tego dnia, podlegają rozpatrzeniu bez konieczności dokonywania w nich zmian w zakresie określonym w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Umowy o udzielenie pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, podpisane przez mikroprzedsiębiorców razem z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3.  Umowy o udzielenie pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4.  Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje mikroprzedsiębiorców o zmianach, o których mowa w ust. 2 i 3, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej urzędu.

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie reklamy i marketingu, prawie pracy oraz prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek.

 

Chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

 

najnowsze wpisy