Konsument przy zawieraniu np. umowy sprzedaży korzysta z dodatkowej ochrony – bowiem w świetle prawa traktowany jest jako strona słabsza w stosunku do przedsiębiorcy.  Ustawodawca dostrzegając, że i jednoosobowy przedsiębiorca niejednokrotnie jest słabszą stroną transakcji postanowił podobne przywileje przyznać także tej grupie.

Zmiany w powyższym zakresie miały wejść w życie w czerwcu 2020 r., co od początku roku było dość mocno komunikowane w mediach. Należy zatem wskazać, iż w związku sytuacją epidemiologiczną jaka zaistniała w naszym kraju, na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, termin wejścia w życie opisywanych zmian uległ przesunięciu. Pierwotnie nowelizacja miała obowiązywać od dnia 1 czerwca 2020 r. Obecnie terminem wejścia w życie nowych przepisów jest dzień 1 stycznia 2021 r.

Od dnia wejścia w życie ww. ustawy przedsiębiorca traktowany jako konsument zyska 3 ważne uprawnienia z zakresu:

  1. prawa odstąpienia od umowy,
  2. klauzul niedozwolonych stosowanych w umowach,
  3. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.

Co istotne, przepisy dotyczące konsumenta stosowane będą do przedsiębiorcy jednoosobowego w przypadku zawierania umowy bezpośrednio związanej z jego działalnością gospodarczą tylko wtedy, gdy z treści takiej umowy będzie wyraźnie wynikać, że nie jest to umowa o charakterze zawodowym.

A  o tym czy dana umowa będzie charakter zawodowy będzie decydować w szczególności przedmiot wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Ochrona takiego przedsiębiorcy będzie więc zależna od rodzaju i charakteru zawieranej transakcji.

WAŻNE!

Jednoosobowy przedsiębiorca będzie objęty ochroną, jeśli zawierana umowa:

  1. nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  2. nie posiada dla klienta charakteru zawodowego

 

Co przemawiało za wprowadzeniem takich zmian?

 

Celem ustawodawcy było zapewnienie podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowych uprawnień zbliżonych do tych posiadanych przez konsumentów, albowiem przedsiębiorcy tacy nie posiadają realnie większego doświadczenia niż typowi konsumenci w przypadku zawierania transakcji niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, a mimo tego dotychczas byli traktowani jak podmioty profesjonalne czyli świadome wszystkich swoich praw i obowiązków.

I tak przykładowo, do tej pory lektor języka angielskiego prowadzący szkołę językową w formie działalności jednoosobowej, chcąc wyremontować lokal zobligowany był do dokonywania wszelkich zakupów jako przedsiębiorca – podmiot profesjonalny – możliwe więc było chociażby wyłączenie rękojmi z tytułu wad. Oczywistym wydaje się, że osoba taka nie posiada większej niż przeciętny konsument wiedzy z zakresu „budowlanki”. Sytuacja wyglądać będzie jednak inaczej w przypadku zakupu materiałów do nauki – wtedy lektora obowiązywać będą warunki zawierania umów z przedsiębiorcą.

Zmiany wchodzące w życie w styczniu 2021 r. zapewnią przedsiębiorcy jednoosobowemu ochronę przewidzianą prawem dla konsumenta w takich właśnie przypadkach.

 

Co zyska przedsiębiorca na wprowadzonych zmianach?

 

Począwszy od stycznia 2021 r. jednoosobowy przedsiębiorca bedzie mógł skorzystać z rękojmi za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej czy złożyć reklamację, gdy zakupiony towar okaże się niekompletny, niezgodny z opisem, a także skorzystać z domniemania istnienia wady fizycznej w chwili zakupu.

Ponadto zawierając umowę na odległość uznaną za niezawodową, będzie mógł odstąpić od niej w ciągu 14 dni. W chwili obecnej zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo to przysługuje jedynie konsumentowi czyli osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

W umowach z konsumentami-przedsiębiorcami zakazane będzie natomiast stosowanie klauzul abuzywnych czyli takich, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy – będą one nieważne z mocy prawa. W świetle nowych przepisów należy spodziewać się, że w przypadku konsumentów-przedsiębiorców standard określający jakie konkretnie są to działania, będzie podobny to tego przyjętego w stosunku do konsumenta.

 

Nowe przepisy z pewnością spowoduję konieczność zmiany umów zawieranych z jednoosobowymi przedsiębiorcami czy konieczność dostosowania regulaminów sklepów internetowych do nowych realiów. Warto pomyśleć o tym już teraz, kiedy do dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów pozostało czasu.

Nie wiesz co zmienić w umowie lub regulaminie, aby był zgodny z przepisami prawa począwszy od stycznia 2021 r., zapraszamy do nas, pomożemy!

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie reklamy i marketingu, prawie pracy oraz prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek.

Izabella Zagórna – studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na prawie cywilnym i prawie gospodarczym.

 

Chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy skontaktuj się ze nami!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy