Z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego tj. ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowy rodzaj postępowania cywilnego – postępowanie w sprawach własności intelektualnej.

Minister Sprawiedliwości zaś rozporządzeniem z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych – przekazał rozpoznawanie spraw z zakresu własności intelektualnej 5 sądom okręgowym – sądom ds. ochrony własności intelektualnej:

  • Sądowi Okręgowemu w Gdańsku – z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Bydgoszczy, Elblągu, Koszalinie, Olsztynie, Słupsku, Toruniu i we Włocławku;
  • Sądowi Okręgowemu w Katowicach – z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Krakowie, Nowym Sączu, Opolu, Rybniku i Tarnowie;
  • Sądowi Okręgowemu w Lublinie – z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Kielcach, Krośnie, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Tarnobrzegu i Zamościu;
  • Sądowi Okręgowemu w Poznaniu – z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Koninie, Legnicy, Łodzi, Sieradzu, Szczecinie, Świdnicy, we Wrocławiu i w Zielonej Górze;
  • Sądowi Okręgowemu w Warszawie – z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Suwałkach i Warszawa-Praga w Warszawie.

A innym rozporządzeniem z tego samego dnia przekazał rozpoznanie spraw z zakresu własności intelektualnej – dwóm sądom apelacyjnym – sądowi w Warszawie i w Poznaniu.

 

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w ramach postępowania w sprawach własności intelektualnej wprowadziła także nową kategorię spraw sądowych – „sprawy własności intelektualnej” – które mają zostać przekazane do wyłącznej właściwości nowo utworzonych specjalistycznych sądów okręgowych.

Nowo powstałe sądy będą orzekać w sprawach praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej), ale także w sprawach o:

  • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  • ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;
  • ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Natomiast Sąd Okręgowy w Warszawie będzie jedynym sądem w kraju orzekającym w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

 

Ponadto znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprowadzają w sprawach z dziedziny ochrony własności intelektualnej przymus reprezentowania strony przez zawodowego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego).

Przymus ten nie dotyczy spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 złotych oraz spraw, w których sąd zwolnił strony z powyższego obowiązku. Sąd może zwolnić stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego zastępstwa przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, jeżeli okoliczności, w tym stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa. Zwolnienie takie może nastąpić w każdym stanie sprawy, w tym także na wniosek strony złożony w piśmie procesowym.

Jak czytamy w komunikacie Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego odnośnie tej materii „to odpowiedź na formułowane od lat postulaty twórców, wynalazców, właścicieli znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, przedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawników – praktyków, dotyczące wprowadzenia takich wyspecjalizowanych sądów, które rozstrzygałyby sprawy dotyczące własności intelektualnej”.

 

Czy wprowadzenie  sądów ds. ochrony własności intelektualnej to dobre rozwiązanie?

Tydzień po tym jak sądy ds. ochrony własności intelektualnej rozpoczęły działalność, ciężko przewidzieć czy sądy te spełnią pokładane w nich oczekiwania. Zastanawiające jest chociażby czy sądy te z uwagi na epidemię COVID-19 są istotnie przygotowane do działania pod względem kadrowym i technicznym. Nie mniej jednak utworzenie tak wyspecjalizowanych sądów należy ocenić pozytywnie, bowiem sprawy własności intelektualnej tylko z pozoru wydają się proste i nieskomplikowane. A przymus posiadania profesjonalnego pełnomocnika w tego rodzaju sprawach, które z pewnością nie należą do spraw prostych, powinien co do zasady przyczynić się do szybkości postępowania.

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie reklamy i marketingu, prawie pracy oraz prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek.

 

Chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy