Spółki nieruchomościowe to nowy twór prawny mijającego 2021 roku.  Wobec czego rok 2022 będzie pierwszym rokiem, w którym spółki nieruchomościowe i wspólnicy zobowiązani będą dopełnić obowiązków sprawozdawczych.

Spółką nieruchomościową pomimo, iż nazwa sugeruje tylko spółki – może być  każdy podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości. O zakwalifikowaniu danego podmiotu (krajowego, zagranicznego, spółki, funduszu inwestycyjnego, fundacji) do grona spółek nieruchomościowych decydują jednak dodatkowe kryteria określone w ustawach o podatkach dochodowych (CIT i PIT).

Zasady te są uzależnione od tego, czy podmiot kontynuuje swoją działalność, czy dopiero ją rozpoczyna (m.in. wartość posiadanych aktywów odpowiednio: na ostatni lub pierwszy dzień roku podatkowego).

 

Podmiot rozpoczynający działalność wypełnia definicję spółki nieruchomościowej, jeżeli:

  1. na pierwszy dzień roku co najmniej 50% wartości rynkowej jego aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości, oraz
  2. wartość rynkowa tych nieruchomości przekracza 10 mln zł albo równowartość tej kwoty.

 

Podmiot kontynuujący działalność wypełnia definicję spółki nieruchomościowej, jeżeli:

  1. na ostatni dzień poprzedniego roku co najmniej 50% wartości bilansowej jego aktywów bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości, oraz
  2. wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo stanowiła równowartość tej kwoty, oraz
  3. w poprzednim roku jego przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.

 

Zatem jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na spółce nieruchomościowej?

  1. w terminie do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego (podatkowego) przekazać Szefowi KAS informacje o strukturze właścicielskiej i liczbie posiadanych akcji lub praw o podobnym charakterze (obowiązek ten dotyczy również samych wspólników posiadających w spółce nieruchomościowej co najmniej 5% takich praw);
  2. w terminie do 31 stycznia każdego roku przesłać tylko drogą elektroniczną do Ministerstwa Rozwoju i Technologii sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych w poprzednim roku kalendarzowym.

    Jak widać pierwsze terminy sprawozdawcze upływają już 31 stycznia i 31 marca 2022 r. (dla większości podmiotów).

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek,  oraz prawie pracy.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej ?

Skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy