Sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 r.

 

Dla większości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czyli tych, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego został wydłużony o 3 miesiące.

Oznacza, to, że sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe należy nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. tak samo jak za rok ubiegły należy sporządzić w postaci elektronicznej tj. formacie xml – zgodnie ze strukturą i formatem określonym przez Ministerstwo Finansów.

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej podpisuje:

 • kierownik jednostki oraz
 • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy).

Ważne! Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu – wszyscy członkowie zarządu.

Sprawozdanie finansowe podpisuje się:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • profilem zaufanym e-PUAP,
 • podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny w nowym e-dowodzie osobistym).

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.

 

Zgodnie z przepisami sprzed czasu epidemii, jeżeli w spółce rok obrotowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym – to kończył się z dniem 31 grudnia 2019 r. i zwyczajne zgromadzenie wspólników musiałoby się odbyć najpóźniej dnia 30 czerwca 2020 r.

Tarcza antykryzysowa przyniosła jednak przedsiębiorcom dodatkowe – 3 miesiące na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. Zatem ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego to 30 września 2020 r.

Zgodnie z art. 231 § 2 Kodeksu spółek handlowych – przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającego na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno być:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

 

Złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS

 

Złożenia sprawozdania finansowego do KRS można dokonać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego TUTAJ.

Za pośrednictwem tego systemu można złożyć bezpłatnie sprawozdanie finansowe do repozytorium dokumentów finansowych.

Termin na zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS wynosi – 15 dni od odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników na którym zostało zatwierdzone sprawozdania finansowe lecz nie moze to nastąpić później niż  15 października 2020 r.

Do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KRS należy złożyć następujące dokumenty:

 1. sprawozdanie finansowe za 2019 rok w postaci elektronicznej w formacie xml – podpisane zgodnie z zasadami opisanymi powyżej,
 2. sprawozdanie z działalności za rok 2019  w postaci elektronicznej – podpisane zgodnie z zasadami opisanymi powyżej – aby uzyskać ten dokument w formacie xml można skorzystać ze strony mój.gov.pl, gdzie bezpłatnie można podpisać tego rodzaju dokument,
 3. uchwałę walnego zgromadzenia zatwierdzającą sprawozdanie finansowe oraz uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty – może to być także protokół z walnego zgromadzenia zawierający w swej treści te uchwały, który należy zeskanować i zapisać do pdf.

Do powyższej listy należy dołączyć także opinię biegłego rewidenta w postaci elektronicznej, jeżeli sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu.

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie reklamy i marketingu, prawie pracy oraz prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek.

 

Chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu:

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy