W przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym:

  • sprawozdanie finansowe należy sporządzić  do dnia 31 marca 2021 r.,
  • sprawozdanie zarządu z działalności spółki należy sporządzić  do dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych na którym zatwierdza oni sprawozdanie finansowe powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zatem jeśli rok obrotowy (bilansowy) kończył się 31 grudnia 2020 r. to najpóźniej na dzień 30 czerwca 2021 r. należy zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników zgodnie z art. 231 § 2 Kodeksu spółek handlowych powinno być:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy tj. 2020 rok,
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2020,
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.

Termin na zgłoszenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do KRS wynosi – 15 dni od odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników, na którym zostało zatwierdzone sprawozdania finansowe, jeśli więc zgromadzenie wspólników odbędzie się ostatniego dnia, czyli 30 czerwca 2021 r. to 15 lipca 2021 r. mija termin na złożenie sprawozdania do KRS.

Złożenia sprawozdania finansowego do KRS można dokonać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego TUTAJ.

Do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KRS należy złożyć następujące dokumenty:

  1. sprawozdanie finansowe za 2020 r. w postaci elektronicznej w formacie xml,
  2. sprawozdanie z działalności za rok 2020 r. w postaci elektronicznej w formacie xml – aby uzyskać ten dokument w formacie xml można skorzystać ze strony mój.gov.pl, gdzie bezpłatnie można podpisać tego rodzaju dokument,
  3. uchwałę walnego zgromadzenia zatwierdzającą sprawozdanie finansowe oraz uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty – może to być także protokół z walnego zgromadzenia zawierający w swej treści te uchwały, który należy zeskanować i zapisać do pdf.

Do powyższej listy należy dołączyć także opinię biegłego rewidenta w postaci elektronicznej, jeżeli sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu.

 

AKTUALIZACJA

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom 22.03.2021 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, że ministerstwo także i w tym roku wydłuży termin na sporządzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

„Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw postulatom, zgłaszanym przez przedsiębiorców oraz księgowych, w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2020. Biorąc pod uwagę trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19, podjęto decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 mies.,
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 mies.

Rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego”.

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek, a także prawie reklamy i marketingu oraz prawie pracy.

 

Chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy